Civilno pravo

V odvetniški pisarni zastopamo tako domače kot tuje stranke v njihovih zasebnih medsebojnih razmerjih, npr. pri sestavi in pravnem preverjanju pogodb (prodajne pogodbe, darilne pogodbe, najemne in druge pogodbe), pripravi odškodninskih zahtevkov, sodni izterjavi dolgov, pri čemer zastopamo tako upnike kot dolžnike. Za stranke pripravljamo predloge za izvršbo, ugovore zoper sklep o izvršbi, jim pomagamo pri posestnem varstvu, zemljiškoknjižnih zadevah, dednopravnih zadevah in zapuščinah, razvezah in delitvi premoženja, preživninah, ter zanje pripravljamo sporazumne rešitve sporov. Stranke tudi zastopamo v nepravdnih postopkih ter pravdnih postopkih pred sodišči.

CIVILNO PRAVO

Gospodarskim družbam pomagamo urediti statusna vprašanja, zagotovimo jim zastopanje in strokovno svetovanje v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacijskem postopku, postopku izbrisa iz registra, v zvezi s prijavo terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic v insolvenčnih postopkih, ter jih zastopamo v postopkih v gospodarskih sporih. Poskrbimo tudi za sestavljanje pogodb s področja gospodarskega prava.

Gospodarsko pravo

GOSPODARSKO PRAVO

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

Strokovno svetujemo tako delodajalcem kot delavcem pri njihovih delovnopravnih vprašanjih. Delodajalcem zagotavljamo strokovno svetovanje pri pripravi splošnih in posamičnih aktov (pogodb o zaposlitvi, različnih obvestil...) ter internih aktov delodajalca (Podjetniške kolektivne pogodbe, Pravilniki, Navodila), jim pomagamo pri vodenju in pripravi različnih delovno-pravnih postopkov, pripravi rednih in izrednih odpovedi, ugotavljanju in pripravi programa razreševanja preseženih delavcev, jim svetujemo v splošnih delovnopravnih zadevah, ob inšpekcijskih pregledih, ter jih zastopamo v individualnih ter kolektivnih delovnih sporih pred sodišči. Posameznikom svetujemo in jih zastopamo v individualnih delovnih sporih ter jim pomagamo pri pogajanjih, postopkih zaradi trpinčenja (mobbinga) in drugih postopkih proti njihovim delodajalcem.Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz naslova brezposelnosti ter v socialnih sporih pred sodišči.Svetujemo in zastopamo tudi sindikate in svete delavcev v kolektivnih delovnih sporih, svetujemo pri realizaciji določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter nudimo strokovno pomoč pri pogajanjih.

Kazensko pravo in pravo o prekrških

KAZENSKO PRAVO IN PRAVO O PREKRŠKIH

Pravno svetujemo žrtvam kaznivih dejanj in jih kot oškodovance zastopamo v kazenskem postopku zaradi uveljavljanja premoženjsko pravnih zahtevkov ali kazenskega pregona storilcev kaznivih dejanj na predlog ali po zasebni tožbi. Tako za oškodovance sestavljamo kazenske ovadbe, priglašamo zahtevke za povrnitev škode, ter poskrbimo za izterjavo prisojenih zneskov in jih zastopamo v postopkih pred sodišči.Aktivni smo tudi na področju prekrškovnega prava, kjer svetujemo in zastopamo fizičnim in pravnim osebam v zvezi s prometnimi, pa tudi z davčnimi, carinskimi, tržnimi in drugimi prekrški. Zanje pripravljamo ugovore in zahteve za sodno varstvo ter jih zastopamo v postopkih pred sodišči.

Kazensko pravo in pravo o prekrških

OSTALA PRAVNA PODROČJA

Našim strankam pomagamo tudi na ostalih pravnih področjih. V upravnih postopkih jim svetujemo pred upravnimi organi in jih zastopamo pred Upravnim sodiščem RS. V družinskih sporih pa nudimo strokovno pomoč predvsem pri razvezah in delitvi skupnega premoženja.

odvetnik srhoij